Oferujemy urządzenia fiskalne renomowanych firm ELZAB, Novitus, Aclas Polska.

Prowadzimy serwis na terenie miasta Biała Podlaska i okolic.

W cenie zakupu urządzenia zapewniamy fiskalizację i instalację, szkolenie z obsługi oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dla Urządu Skarbowego.

KASY ONLINE PROMOCJA
PROMOCJA KAS FISKALNYCH 2019
uprawnienia serwisowe

Gwarantujemy cenę niższą od ceny producenta!

Formularze serwisowe z Rozporządzenia:

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (Plik PDF / DOC)

Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej: (Plik DOC)

Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy: (Plik DOC)

Zgłoszenie / aktualizacja przez serwis danych dotyczących kasy: (Plik DOC)

Wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie danych do CRK w ustalonych z naczelnikiem US odstępachczasowych (Plik DOC)

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji (Plik DOC)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Wymagania 2019 dla Podatników i podmiotów prowadzących serwis

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących; odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas oraz zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, które obowiązują od 01.05.2019 r. wnoszą kilka istotnych nowych wymagań.

Rozporządzenie w spawie kas rejestrujących

W zakresie przypisania stawek podatku (wymagana zmiana do 31 lipca 2019 r.)
§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
(…)
5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
(…)
§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

W zakresie przeszkolenia z obsługi kas rejestrujących pracowników
(wymagane jest złożenie oświadczenie pracownika do 31 maja 2019 r.)
(..)
3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
(…)
§ 58. Osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r.
(…)
W zakresie zmiany serwisu (zmiana wchodzi od 1 lipca 2019 r.)
§ 9. 1. Podatnicy używający kas:
(…)
3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.
4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50.
(…)
§ 60. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zmiana podmiotu prowadzącego serwis niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny
(…)
§ 53. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczącą kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.
(…)
W zakresie wykazu serwisantów (lista będzie udostępniona do 31 maja 2019 r.)
§ 50. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów).
2. Wykaz serwisantów jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Wykaz serwisantów stanowi zbiór danych z przesłanych na podstawie § 49 list serwisantów oraz zmian danych w nich zawartych i zawiera:
1) numer identyfikatora serwisanta;
2) numer NIP podmiotu prowadzącego serwis główny, który upoważnił serwisanta do wykonywania serwisu;
3) numer NIP podmiotu prowadzącego serwis
4) datę ważności upoważnienia serwisanta;
5) typ (typy) kas, na które serwisant posiada upoważnienie
(…)

W zakresie sposobu zakończenia używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności lub pracy tych kas (odczyt bez obecności urzędnika, nowe protokoły)
§ 34. (…) Podatnik:
1) wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny)
2) niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia
3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego
4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowania kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.
(…)
W zakresie sposobu zakończenia używania kas on-line w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas reguluje- § 31.

W zakresie wykonania przeglądu
§ 51. (…) 4. Serwisant wykonuje, na podstawie dokonanego przez podatnika zgłoszenia, obowiązkowy przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia (było 5 dni).
§54. (…) 4. Pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji.
5. (…) Obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej (…) Obowiązkowego przeglądu technicznego (…), podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa – Prawo o miarach, wnosi między innymi następujące zmiany:

• Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten zawiera: imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.
• w kasach z kopią papierową zabroniona jest wymiana pamięci fiskalnych czyli kasy te mogą być nadal użytkowane aż do zapełnienia tej pamięci.
• w kasach z kopią elektroniczną nie ma zakazu wymiany pamięci fiskalnej a kasy takie mogą być kupowane do 31 grudnia 2022 r. i mogą być nadal użytkowane.
• podatnicy wykonujący usługi przewozu osób nie są zobligowani do stosowania nowego rodzaju tzw. kas on-line.
• od 1 stycznia 2023r. będzie można kupować jedynie kasy on-line.
• Przepisy przewidują karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.
• Podatnicy mogą używać kas rejestrujących on-line, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Podatnicy w niektórych branżach mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:
do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

do dnia 30 czerwca 2020 r. − do:
1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

do dnia 31 grudnia 2020 r. − do świadczenia usług:
1. fryzjerskich,
2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
3. budowlanych,
4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
5. prawniczych,
6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W chwili obowiązkowej wymiany – zgodnie z przepisami ustawy, możliwe jest w tych branżach kolejne wykorzystanie ulgi na zakup kasy nawet, jeśli już raz podatnik z takiej ulgi korzystał.
UWAGA! W pozostałych branżach ulga na kolejną kasę fiskalną i odpowiednio wymianę jej na nową – nie przysługuje.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, u których:

– powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
– nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży – mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy. Zwrot obejmuje jednak tylko kasy on-line.

Zmiany w zakresie rozporządzenia w spawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

§ 2. 1. Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
2) posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup
2. W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.
§ 3. 1. Odliczenia, o których mowa w § 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.
(…)
§ 4. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 5 ustawy (podatnicy zwolnieni z VAT), zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
(…)

§ 5. 1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:
1) trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;
2) naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub 3ab ustawy.
(…) ustawa VAT w ust. 3a: (…)12) zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust.3

Obowiązkowe przeglądy kas fiskalnych!

Kogo dotyczy obowiązek dokonywania przeglądów technicznych?

Regularne poddawanie drukarki fiskalnej okresowym przeglądom technicznym jest obowiązkiem każdego właściciela tego typu urządzenia. Przeglądu techniczny  wykonuje serwisant, ale to użytkownik musi dbać o terminowe zgłaszanie drukarki do przeglądu.

Kto dokonuje przeglądu drukarki?

Wyłącznie serwis fiskalny, który dokonał fiskalizacji urządzenia. Wybierając serwis przy fiskalizacji, wybierasz go na stałe – firma ta dokonuje przeglądów, interweniuje w razie awarii, a na koniec wykonuje odczyt pamięci fiskalnej.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. zmiana podmiotu prowadzącego serwis niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, z tym że nie może on odmówić zgody na zmianę podmiotu prowadzącego serwis, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. Zawiadomienie o zmianie podmiotu prowadzącego serwis podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

§ 54. 1. Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.
2. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji.
4. Pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji.
5. Obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod warunkiem że w tym okresie nie prowadzi ewidencji. Obowiązkowego przeglądu technicznego w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.
6. Termin określony w ust. 1 i 2 jest liczony zgodnie z przepisami art. 12 § 3–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
§ 55. 1. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:
1) stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem;
2) stanu obudowy kasy;
3) czytelności dokumentów drukowanych przez kasę;
4) programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci, a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu;
5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem przeglądów określonych w § 54 ust. 4;
6) poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy;
7) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy;
8) poprawności ustawień zegara kasy.
2. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:
1) wpis do książki kasy jego wyniku;
2) w przypadku kas on -line zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej;
3) dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.