Zmiana serwisu kasy fiskalnej na WaMedic

Zasady przekazywania serwisu urządzeń fiskalnych

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. (DU, poz. 816, 30.04.2019r.) zmianie ulegają zasady przekazywania serwisu urządzeń fiskalnych pomiędzy podmiotami prowadzącymi serwis fiskalny.

Opisany poniżej sposób postępowania ma na celu:
– zapewnienie prawidłowego i skutecznego powiadomienia SERWISU GŁÓWNEGO przez podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis,
– powiadomienie serwisu dotychczasowego (SD) i serwisu przejmującego (SP) o zmianie,
– doprowadzenie do odpowiednich zmian w ewidencjach kas u producentów ELZAB SA/NOVITUS/ACLAS, właściwych urzędach skarbowych i zainteresowanych firmach serwisowych.

I. Podstawa prawna.

Uprawnienia podatnika do zmiany serwisu.
§ 9.3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.
§ 9.4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50.

Obowiązki podmiotu prowadzącego serwis przy przejęciu serwisu.
W stosunku do ELZAB/NOVITUS/ACLAS,
§ 41. 1. Podmiot prowadzący serwis główny prowadzi dokumentację serwisu.
§ 41. 2. Podmiot prowadzący serwis przekazuje podmiotowi prowadzącemu serwis główny dokumentację serwisu lub jej kopię, za okresy kwartalne, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. W przypadku przekazania dokumentacji serwisu podmiot prowadzący serwis zachowuje jej kopię.
W stosunku do urzędu skarbowego
§ 53. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.

II. Procedura zmiany serwisu urządzeń fiskalnych na wniosek podatnika.
1. Zgodnie z powyżej cytowanymi przepisami zmiana serwisu dokonywana jest na wniosek podatnika.

Podatnik, który decyduje się na zmianę firmy serwisowej obsługującej urządzenia fiskalne będące jego własnością:

– uzgadnia z firmą serwisową (zwaną dalej serwisem przejmującym – SP), której zamierza powierzyć obsługę kas, warunki dalszej współpracy,
– sprawdza na stronach www.gov.pl/kasyonline czy wybrana firma SP zatrudnia serwisantów, którzy dysponują ważnymi uprawnieniami do serwisowania urządzeń, które będą przedmiotem obsługi serwisowej,
– w terminie do 5 dni powiadamia ELZAB SA/NOVITUS/ACLAS o dokonanym wyborze firmy serwisowej wypełniając odpowiedni formularzzawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis.

Formularz powinien być wypełniony czytelnie, opatrzony pieczęcią firmową i podpisany przez właściciela firmy lub osobę go reprezentującą. Tak przygotowany dokument należy wysłać drogą mailową, w formie załącznika, na adres biuro@wamedic.pl – formularz ten może być przesłany również za pośrednictwem serwisu SP,
– jednocześnie powiadamia serwis dotychczas obsługujący podatnika SD o decyzji powierzenia serwisu innej firmie.
2. Serwis przejmujący, który uzgodnił z podatnikiem przejęcie serwisu urządzeń fiskalnych będących jego własnością jest zobowiązany do:
– dokonania odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej potwierdzających przejęcie serwisu,
– powiadomienia właściwego dla podatnika urzędu skarbowego o zmianach na druku – załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (DU poz. 816 z dnia 30.04.2019r.),
– dokonania odpowiednich wpisów w EKKR poprzez założenie elektronicznych książek dla urządzeń fiskalnych objętych obsługą serwisową.

Wyjaśnienie skrótów użytych w tekście.
EKKR – elektroniczna książka kasy rejestrującej,
SP – firma serwisowa przejmująca obsługę serwisową,
SD – firma serwisowa obsługująca urządzenia podatnika dotychczas,
MF – Ministerstwo Finansów RP.