50 mln złotych dla lekarzy POZ

50 mln złotych trafi do lekarzy POZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkoleń w związku z informatyzacją i wprowadzeniem e-zwolnienia.

Minister zdrowia podkreśla, że od 1 grudnia 2018 lekarze będą mieli obowiązek wystawiania zwolnień tylko w wersji elektronicznej. By zachęcić lekarzy rodzinnych, którzy są temu przeciwni, przeznacza 50 mln zł na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem komputerów i oprogramowania. Jeden lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł otrzymać 3,5 tys. zł dofinansowania.

  • Zgodnie z deklaracją zawartą w expose Premiera Mateusza Morawieckiego, Rząd aktywnie wspiera proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia,
  • W 2018 roku na bezpośrednie dofinansowanie przedstawicieli zawodów medycznych w związku z wdrażaniem rozwiązań informatycznych Rząd przekazał dwukrotnie więcej środków, niż wydano na rozwój platformy P1,
  • Przekazanie oczekiwanego przez środowisko lekarskie wsparcia wspomoże realizację od 1 grudnia 2018 r. wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wyłącznie w postaci elektronicznej,
  • Wypracowane wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy aktywnym udziale przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, rozwiązanie pozwoli także na przekazanie wygenerowanych w 2019 roku oszczędności po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dalsze wsparcie informatyzacji POZ. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu odpisu na pobór składki zdrowotnej przekazywanej przez ZUS do Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) Ministerstwo Zdrowia przekazało do Narodowego Funduszu Zdrowia 50 milionów złotych przeznaczonych na zakup sprzętu, oprogramowania i szkoleń. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ już od dziś można ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych w ciągu całego 2018 roku.

Warunki uzyskania dofinansowania:

NFZ dofinansuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia, np. dla asystentów medycznych. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę to 36 400 zł, przy czym wartość wsparcia przekazanego jednemu świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę  oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej „lekarzem POZ”,

b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę  oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł plus podatek VAT na jednego lekarza POZ;”

Dofinansowanie będzie przeznaczone na nie więcej niż 4 lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (wniosek o dofinansowanie składa się według siedziby świadczeniodawcy);

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Żródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/50-mln-zlotych-trafi-do-lekarzy-poz-na-zakup-sprzetu-komputerowego-oprogramowania-i-szkolen-w-zwiazku-z-informatyzacja-i-wprowadzeniem-e-zwolnienia

Kto pierwszy, ten lepszy

Prezes NFZ  6.11.2018 opublikował zarządzenie, w którym określa warunki rozliczania wydatków poniesionych na informatyzację przez praktyki lekarzy rodzinnych.

Lekarze rodzinni mogą ubiegać się o dofinansowanie wydatków poniesionych na: zakup urządzeń informatycznych, oprogramowanie oraz zwrot części kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Wniosek o udzielenie dofinansowania złożyć trzeba w oddziale Funduszu właściwym dla siedziby uprawnionego świadczeniodawcy.

Żeby otrzymać dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania świadczeniodawca musi złożyć wniosek do 15 grudnia 2018 r. do dyrektora właściwego oddziału Funduszu. Zarządzenie obowiązuje od 9 listopada i od tego czasu można składać wnioski.

Pula środków jest ograniczona, a decyduje kolejność ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych oddziałowi Funduszu. Decyzje o przyznaniu środków podejmuje dyrektor oddziału NFZ.

Komputery poleasingowe
kamsoft dla medycyny i farmacji

Udostępnij dalej